خريد تضميني يا حمايتي قزل الا ماهي سردابي

جناب اقاي حسيني
رياست محترم سازمان شيلات ايران
موضوع:پيگيري پيشنهادات اتحاديه در خصوص حمايت از بازار و خريد تضميني يا حمايتي قزل الا
با سلام در سالهای دور به دلیل عدم وجود زنجیره سرد مناسب و زمان تعریف شده برای صیدماهیان دریایی، مصرف ماهی در شش ماهه دوم برای مردم بصورت یک فرهنگ در امده و این فرهنگ غلط علی رغم تولید ماهیان پرورشی خصوصا قزل الا که در تمام فصول سال در دسترس هستند، همه ساله در شش ماهه اول سال اسیبهای جبران ناپذیری را به تولید کنندگان زده است . عدم فرهنگسازی در مصرف ماهی و تولید ماهی قزل الا در قفس که محصول تولیدی ان به دلیل افزایش دما در نیمه اول سال و دقیقا در ماه های اردیبهشت و خرداد به اجبار وارد بازار میشود همه ساله باعث افت شدید قیمت این ماهی شده بطوریکه در سه سال اخیر باعث ورشکستگی و حذف خیلی از تولیدگان گردیده است.
ازسـال ١٣٩8و پـس از حمايتهـاي بـي حـد و حصـردولت از بـازار طيـور و اعلام قيمـت دستوري مـرغ بـراي حفظ امنيت غـذايي و دسترسـي مـردم بـه پـروتين ارزان و عـدم حمايـت متناسـب از بـازار مـوازي ابزيـان بـه عنـوان گوشــت ســفيد ، در اذهــان عمــومي ابزيان بــه عنــوان كالاي گــران معرفــي و بــازار ايــن محصــول خصوصا قزل الا كه 97 درصد ان مصرف داخلي دارد دچــار تنشهاي فراوان شد و علي رغم اعتراضـات مطـرح شـده توسـط ايـن اتحاديـه كـه بارهـا طـي نامـه بـه مسـولين وقـت اعــلام و در مطبوعــات منتشــرگرديد، دولــت بــه ايــن حمايــت هــا ادامــه داده و هــيچ برنامــه اي جهــت حمايــت از ابزي پروران اعلام ننمود بطوري كـه مراكـز پـرواري مـاهي قـزل الا بـه علـت اخـتلاف قيمـت زيـاد بـا مـرغ و كـاهش شـديد تـوان خريـد مـردم نتوانسـتند مـاهي خـود را شب عيد 1400بـه بـازار ارائـه نماينـد و ارديبهشـت مـاه سـال ١٤٠١بـه جهـت آزادسـازي نـرخ ارز و بـه تبـع ان افـزايش نـرخ نهادهـاي آبزيـان و افـزايش شـديد قيمـت تمـام شـده و دپـوي مـاهي پــروار از ســال قبــل و خشكسالي حاكم بركشور توليـد كننـده را مجبـور بـه ارايـه محصـول توليـدي بـه بـازار كـرد، قيمـت مـاهي قـزل الا شديدا كاهش يافت كه باعث ضررهاي غير قابل جبراني به توليد كننده شد. اين عدم فروش و دپوي محصـــول توليدي در مزارع پروار همچنين عدم تمايل به ادامه توليد ، اثرمســـتقيم بر بازار بچه ماهي و مزارع تكثير اثر مستقيم داشت و به دليل عدم اقدام به موقع مسولين در خريد تضميني يا حمايتي ، سيل اخير تمام محصول موجود در مزارع واين سرمايه ملي را بكل از بين برد. علی رغم تلاش اتحادیه و سازمان شیلات در سالهای قبل برای حمایت از تولیدکنندگان بخش در قالب خریدهای تضمینی و حمایتی تا این لحظه وزارتخانه با استدلال نادرست اینکه ماهی جزو کالاهای اساسی نیست و خرید تضمینی شامل ابزیان نمیگردد از انجام هر گونه کمکی خود داری نمود این در حالیست که سایر محصولات کشاورزی بارها از این حمایتها برخوردار شده اند.
علی ایحاله باتوجه به اهمیت ابزیان در امنیت غذایی و نقش اساسی ان در تامین گوشت سفید این اتحادیه پیشنهادات خود را کما فی السابق به صورت زیر ارائه مینماید:
1-پيگيري تخصیص همه ساله بودجه لازم برای خرید 7 تا 10 هزار تن ماهي قزل الا با تدوين دستورالعمل خريد و فروش ،توسط سازمان تعاون روستایی به نحوی که بتوان بازار را در طی سال مدیریت نمود.
2-تخصیص وام کم بهره به مراكز فراوري كه با مباشرت اتحادیه مرکزی اقدام به خريد ماهي مينمايند.
3- معرفي قزل الا به عنوال يك كالاي صادراتي با برقراري جلسات با وزارت خارجه وكارگزاران اقتصــادي سـفارت ها در كشــورهاي مختلف جهت ايجاد بازارهاي صـادراتي، در اين خصوص اتحاديه مركزي آمادگي دارد تا مستقيما درتامين و انعقاد قرارداد با شركتهاي خارجي اقدام نمايد.
4-پيشـنهاد ميشود جهت ترويج مصرف و احياي بازار در خصوص آبزي مصرفي بودجه مناسب تخصيص داده شده و صدا و سيما به صورت منسجم و مرتب طي يك برنامه مدون تبليغ مصرف آبزيان گردد در اين خصوص اتحاديه آمادگي كامل همكاري و سرمايه گذاري جهت ساخت تيزرهاي تبليغاتي را دارد.
 
با تشكر
ارش نبي زاده
مدير عامل اتحاديه مركزي
تعاونيهاي كشاورزي ماهيان سردابي كشور

تماس با ما

ادرس 1:تهران،خیابان فاطمی،بین سیندخت وجمال زاده،پلاک 236 - معاونت آبزی پروری (میز مشترک سازمان شیلات ایران واتحادیه) ادرس 2:تهران میدان میوه و تره بار پیروزی غرف 81-82
02188904808
02166917390
09111931764
info@sardabi.ir

آخرین اخبار

1401/08/25 10:00
اعلام شرايط بيمه ابزيان سال 1401-1402 ماهيان سردابي - قزل الا
1401/08/25 11:00
مصوبات كمسيون عالي ابهاي داخلي 1401 ماهيان سردابي قزل الا
1401/08/25 14:00
عدم استفاده از نام شريك يا شركا در هنگام صدور پروانه -قزل الا
1401/08/25 15:00
نظام نامه جايزه ملي كيفيت ايران - ماهيان سردابي قزل الا
1401/08/25 15:00
ششمين نمايشگاه شيلات و ابزيان -حضور اتحاديه مركزي ماهيان سردابي -سالن 40 غرفه4018
1401/08/17 10:00
ميزان واردات تخم چشم زده تا تاريخ 17/8/1401
1401/08/17 11:00
اعلام ممنوعيت واردات موقت ابزيان پرورشي و مخالفت سازمان شيلات خصوصا ماهي قزل الا
1401/06/26 10:00
پيگيري پيشنهاد اتحاديه در خصوص ايجاد سامانه ماهيان سردابي ايران- قزل الا
1401/06/26 11:00
پيگيري محاسبه سرمايه در گردش مزارع قزل الا كه بر اساس تخم چشم زده صادر شده- قزل الا ماهي سردابي
1401/06/12 10:00
پيگيري پيشنهادات اتحاديه در خصوص حمايت از بازار و خريد تضميني يا حمايتي قزل الا ماهي سردابي

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

2.29M
20.63K
962
2.29K
63.8K

تاریخ و زمان

سه شنبه 8 آذر 1401
Tuesday 29 November 2022