قانون تاسیس وزارت نیرو

(نقل از شماره 8791-19/12/1353 روزنامه رسمی)
 ماده 1- به منظور حداکثر استفاده از منابع انرژی و آب کشور و همچنین تهیه و تامین انرژی و آب برای انواع مصارف اعم از صنعتی- کشاورزی و روستایی و شهری و حمل و نقل، وزارت نیرو برای انجام وظایف اساسی زیر تشکیل می‌شود:
     الف- بررسی و مطالعه و تحقیق درباره انواع انرژی و تنطیم برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت برای استفاده از منابع مختلف و برآورد میزان قابل تولید سالانه انواع انرژی و همچنین برآورد میزان احتیاجات انرژی کشور در بخش‌های مختلف و هم‌آهنگ نمودن مصارف انواع انرژی
     ب- مطالعه و تحقیق برای شناسایی و در اختیار گرفتن انرژی‌های دست نیافته
     ج- تعیین سیاست انرژی کشور
     د- هم‌آهنگ نمودن برنامه‌های موسساتی که در حال حاضر در امر تولید و بهره‌برداری و انتقال و توزیع انرژی وجود دارند و یا آنچه که در آینده
     ایجاد خواهد شد
     ﻫ- نظارت بر نحوه استفاده از انواع انرژی و همچنین تعیین و تصویب نحوه مصرف و نرخ انواع انرژی در داخل کشور
     و- نظارت بر نحوه استفاده از مواد انرژی‌زا به صورت مواد اولیه در صنایع
     ز- تعیین مقررات و صدور دستورالعمل‌های لازم برای حسن انجام امور مربوط به تولید و انتقال و توزیع و مصرف انرژی در کشور
     ح- ارتباط و مبادله اطلاعات و همکاری‌های علمی و فنی و صنعتی و بازرگانی با کشورها و موسسات خارجی در زمینه انواع انرژی
     ط- تهیه و اجرای طرح‌های لازم در زمینه احداث نیروگاه‌های تولید برق و ایجاد شبکه‌های انتقال و توزیع برق و تاسیسات شیرین کردن آب شور و اداره بهره‌برداری از آنها به وسیله سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابع وزارت نیرو
     ی- انجام مطالعات به منظور شناخت مشخصات منابع آب کشور اعم از سطحی و زیرزمینی برای تهیه برنامه‌های چگونگی بهره‌برداری از آنها و تهیه طرح‌های جامع باتوجه به سیاست‌ها و برنامه‌های استفاده از سرزمین
     ک- انجام مطالعات تفصیلی برای توسعه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و مهار کردن آب‌های سطحی به منظور احداث تاسیسات موردنیاز و تهیه طرح‌های اجرایی
     ل- احداث تاسیسات مربوط به آب و بهره‌‌برداری از آنها
     م- کنترل بهره‌برداری از منابع آب و اجرای قانون آب و نحوه ملی شدن آن
     ن- انجام تحقیقات لازم درباره مسائل آب و به کار بردن روش‌های جدید علمی و فنی برای بهره‌وری بیشتر و بهتر منابع آب
     س- تهیه و تنظیم اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور تربیت نیروی انسانی موردنیاز
     ع- تهیه و تدارک و ساخت وسائل و لوازم ماشین‌آلات مربوط به امر تولید و انتقال و توزیع آب و برق
     ماده 2- وزارت نیرو مجاز است برای انجام وظایف مقرر در این قانون مبادرت به ایجاد و اداره سازمان‌های تحقیقاتی و آموزشی بنماید و همچنین موسساتی را که طبق اصول بازرگانی و یا غیربازرگانی اداره خواهند شد به‌عنوان شرکت یا سازمان به وجود آورنده اساسنامه موسسات مذکور از طرف وزارت نیرو تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین خواهد رسید و نسبت به تعییرات بعدی اساسنامه‌های موسسات مذکور نیز به ترتیب فوق عمل خواهد شد.
     ماده 3- از تاریخ تصویب این قانون وزارت نیرو جایگزین وزارت آب و برق می‌شود و کلیه کارکنان و وسائل و دارائی و اعتبارات و تعهدات آن به وزارت نیرو منتقل می‌گردد. کلیه موسسات و شرکت‌های تابع وزارت آب و برق از شرکت‌های تابع وزارت نیرو محسوب می‌شوند و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت آب و برق در شرکت‌های مزبور به وزیر و وزارت نیرو منتقل می‌گردد.
     ماده 4- وزارت نیرو حسب مورد و نوع احتیاج برای انجام وظایف مقرر در این قانون سازمان و تشکیلات لازم را براساس تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام کشوری تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مورد اجرا خواهد گذاشت و تا زمانی که سازمان و تشکیلات مزبور به تایید نرسیده است سازمان و تشکیلات مصوب فعلی وزارت آب و برق معتبر است.
     ماده 5- آن قسمت از تشکیلات وزارت آب و برق و سازمان آب و برق خوزستان که در امور مربوط به کشت و صنعت فعالیت دارند تدریجاً با کلیه وظایف و اختیارات و دارائی و بدهی و بودجه و درآمد و اعتبارات و تعهدات و کارکنان به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی منتقل خواهد شد. کلیه اختیارات وزیر و وزارت آب و برق در کلیه قراردادهای منعقد شده مربوط به شرکت‌های کشت و صنعت واقع در اراضی زیرسد دز (این اسم باتوجه به مصوبه شورای انقلاب اسلامی جایگزین نام قبلی شده است) به وزیر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می‌گردد و همچنین سهام وزارت آب و برق در شرکت سهامی کشت و صنعت شاوور و اختیارات وزیر و وزارت آب و برق در شرکت مزبور به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزیر کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می‌شود.
     ماده 6- وزارت نیرو مجاز است پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور با تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین اصلاحات لازم را در اساسنامه موسسات و شرکت‌های تابع خود به‌عمل آورده و یا نسبت به ادغام و انحلال آنها با رعایت اساسنامه‌های مربوط اقدام نماید.
     ماده 7- وظایف و اختیاراتی که برای وزیر و وزارت آب و برق به موجب قوانین و آئین‌نامه و مقررات مصوب تعیین شده است به وزیر وزارت نیرو منتقل می‌گردد.
     ماده 8- در مورد نفت و گاز و فرآورده‌های آنها شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی و وابسته آن در حدود مفاد قانون نفت و سایر قوانین مربوط به خود عمل خواهند کرد. شرکت ملی نفت ایران برنامه‌های تولید، پالایش و توزیع نفت و گاز را به اطلاع وزارت نیرو خواهد رسانید. وزارت نیرو عهده‌دار هم‌آهنگ کردن آن برنامه‌ها با برنامه‌های سایر منابع انرژی خواهد بود.
     ماده 9- سازمان انرژی اتمی ایران به وزارت نیرو وابسته می‌شود و کلیه وظایف و اختیارات وزیر وزارت آب و برق در مورد سازمان مذکور به وزیر و وزارت نیرو منتقل می‌گردد.
     ماده 10- وزارت نیرو مجاز است به‌منظور انجام وظایف مقرر در این قانون متخصصین و کارشناسان ایرانی موردنیاز را براساس آئین‌نامه استخدامی خاصی که به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسیداستخدام نماید
ماده 11- آیین نامه های لازم برای اجرای این قانون توسط وزارت  نیرو تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده  خواهد شد.

قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت نیرو

‌مصوب 1357.3.4
‌ماده 1 - بندهای زیر به آخر ماده 1 قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب 1353.11.28 (2533شاهنشاهی) اضافه می‌شود.
ف - بهره‌برداری از نیروگاههای اتمی که توسط سازمان انرژی اتمی ایجاد شود.
ص - احداث یا تکمیل نیروگاههای اتمی و بهره‌برداری از آنها.
‌ماده 2 - عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده 1 اضافه می‌شود:
‌تبصره - وزارت نیرو علاوه بر حقوق و اختیارات قانونی خودداری وظایف و اختیارات مندرج در بندهای (ب) و (ج) و (‌د) و (ه) و (‌و) و (‌ز) ماده4 قانون سازمان انرژی اتمی ایران نیز خواهد بود.
‌ماده 3 - ماده 2 قانون تأسیس وزارت نیرو به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن اضافه می‌شود:
‌وزارت نیرو مجاز است برای انجام وظایف مقرر در این قانون، شرکتها و سازمانهای تحقیقاتی و آموزشی مورد نیاز را با تصویب هیأت وزیران بوجود‌آورد.
‌اساسنامه شرکتها و سازمانهای مذکور وسیله وزارت نیرو تهیه و به تصویب کمیسیونهای استخدام و نیرو و دارایی مجلسین خواهد رسید و نسبت به‌تغییرات بعدی اساسنامه‌های مذکور نیز به ترتیب فوق عمل خواهد شد.
‌تبصره 1 - وزارت نیرو می‌تواند به منظور ادغام و تفکیک وظایف و تشکیلات شرکتها و سازمانها و مؤسسات فعلی تابع خود اساسنامه‌های آنها را مورد‌تجدید نظر قرار داده و طبق این ماده به تصویب کمیسیونهای مذکور برساند.
‌تبصره 2 - مقررات استخدامی و معاملاتی و مالی سازمان انرژی اتمی در مورد این شرکتها و سازمانها قابل اجراء است.
‌قانون فوق مشتمل بر سه ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 2537.2.20، در جلسه روز پنجشنبه چهارم خرداد ماه‌دو هزار و پانصد و سی وهفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

تماس با ما

ادرس 1:تهران،خیابان فاطمی،بین سیندخت وجمال زاده،پلاک 236 - معاونت آبزی پروری (میز مشترک سازمان شیلات ایران واتحادیه) ادرس 2:تهران میدان میوه و تره بار پیروزی غرف 81-82
02188904808
02166943293
09111931764
info@sardabi.ir

آخرین اخبار

1403/02/16 10:00
ميزان تخم چشم زده وارداتی ماهیان سردآبی- قزل الا تاریخ : 1403/02/16
1403/02/16 11:00
درخواست اتحاديه براي خريد تضميني و حمايتي ماهي قزل الا با توجه به كاهش شديد قيمت ابزيان
1403/02/16 12:00
درخواست حل مشكل حرايم جهت توسعه و افزايش ظرفيت مزارع سردابي -قزل الا
1403/02/14 10:00
تعيين تكليف پرداختي چاههاي كشاورزي بابت اب برداشتي در لايحه بودجه سال 1403 -اين قانون شامل مزارع ابزي پروري خصوصا سردابي و قزل الا ميشود
1402/10/14 10:00
امار واردات و توليد قابل تاييد تخم چشم زده تا تاريخ14 ديماه 1402
1402/09/13 10:00
هفتمين نمايشگاه بين المللي شيلات و آبزيان ماهيگيري غذاهاي دريايي و صنايع وابسته
1402/09/04 10:00
امار واردات تخم چشم زده ماهي قزل الا تا پايان آبان ماه 1402
1402/08/02 10:00
درخواست عودت مابه تفاوت قيمت تخم چشم زده و قطع موقت واردات تا تعيين قيمت تخم چشم زده
1402/07/19 10:00
امار صادرات قزل الا - سالمون شش ماهه اول سال 1402
1402/07/19 11:00
امار واردات تخم چشم زده منتهي به 18 مهرماه 1402

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

3.77M
31.33K
2165
2165
34.76K

تاریخ و زمان

دوشنبه 1 مرداد 1403
Monday 22 July 2024