قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقدپروانه بهره برداری

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقدپروانه بهره برداری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/1/28بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (7) ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری – مصوب 1389-آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری را به شرح زیر تصویب نمود:
شماره58250/ت 46111 ه
مورخ 1390/2/1
آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری
ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:    
الف- قانون : قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری- مصوب 1389-
ب – شرکت مادر: شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران.
پ – شرکت: شرکت سهامی آب منطقه ای (استان) و شرکت سهامی آب برق خوزستان
ت دشت ممنوعه :دشتی که در اجرای ماده (4) قانون توزیع عادلانه آبمصوب 1361- و آیین نامه اجرایی آن ، توسط وزارت نیرو ممنوعه اعلام شده و یا می شود.
ث – دشت آزاد: دشتی که بیلان آبی آن مثبت و بهره برداری از منابع آب زیر زمینی آن کمتر از میزان تغذیه سفره باشد.
ج- چاه های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه : چاه های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه که قبل از پایان سال 1385 حفر گردیده و توسط وزارت نیرو یا دستگاه های تابعه شناسایی شده باشند.
چ - ظرفیت آبی دشت: حد اکثر حجم آب زیر زمینی قابل بهره برداری است که بصورت سالانه و بر اساس تعادل عوامل تغذیه و تخلیه کننده آبخوان توسط وزارت نیرو تعیین می شود.
ح ظرفیت آب زیر زمینی قابل تخصیص :میزان آبی که پس از کسر سهم تخلیه توسط چاه های مجاز ، قنوات و چشمه ها از ظرفیت آبی تجدید شونده دشت باقیمانده و توسط وزارت نیرو تعیین می شود.
خ – کمیسیون:کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها موضوع ماده (5) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب – مصوب 1363-
ماده 2 – شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ، با استفاده از رسانه های مختلف آگهی نماید و موضوع را به اطلاع ذینفعان قانون برساند.بخشداری ،دهیاری وشوراهای اسلامی شهر و روستا (حسب مورد ) و پاسگاهای انتظامی ، همکاری لازم را به عمل می آورند.
ماده 3- شرکت موظف است پس از وصول درخواست ومدارک متقاضی صدورپروانه بهره برداری وبازدیدکارشناسان ازمنطقه ،بااخذ وتطبیق مدارک بامشخصات فنی وحقوقی شامل بانک اطلاعاتی ،ظرفیت آبی دشت ، حریم منابع مجاور وعدم اضرار به عموم ، مراتب راجهت بررسی وصدوررای به کمیسیون ارجاع نماید.
ماده 4 – کمیسیون بابررسی مدارک ارسالی ازسوی شرکت ،مشروط به تحقق شروط زیر وبارعایت سایرقوانین ومقررات مربوط اجازه صدورپروانه بهره برداری چاههای مشمول قانون راصادرمی نماید:
الف – عدم اضراربه دیگران وعموم موضوع ماده (7) این تصویبنامه.
ب – رعایت ظرفیت آب زیرزمینی قابل تخصیص دشت محل وجودچاه موضوع ماده (8) این تصویبنامه .
ج – رعایت میزان آبدهی چاه موضوع ماده (9) این تصویب نامه.
تبصره مالک یامالکان موضوع چاه های موضوع این ماده که به تشخیص کمیسیون واجدشرایط اخذ پروانه بهره برداری تشخیص داده نمی شوند،می توانند حداکثرظرف (20) روزازابلاغ رای ازکمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی موضوع ماده (14) اعتراض نمایند.
ماده 5- وزارت نیرو (شرکت) موظف است در صورت تایید کمیسیون وبا احراز اجرای آبیاری تحت فشار با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام کند.
تبصره 1- در صورت وجود ظرفیت آب زیرزمینی قابل تخصیص در دشت به تناسب قدمت چاه حفر شده و به ترتیب اولویت مصارف باغی و زراعی نسبت به صدور پروانه بهره برداری برای چاه های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه اقدام می شود.
تبصره 2 – مفاد لازم الرعایه و موارد منجر به ابطال یا عدم تمدید پروانه توسط مالک یا مالکان در پروانه بهره برداری درج می شود.
ماده 6- شرکت مکلف است هر سه سال یکبار ، پروانه بهره برداری چاه های آب کشاورزی را مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان تمدید نماید.
تبصره 1- شرکت ضمن نظارت به کلیه چاه های آب کشاورزی فعال در صورت وجود تخلف مراتب را به مالک یا مالکان اعلام می نماید تا حداکثر ظرف (45) روز نسبت به رفع آن اقدام نمایند . در صورت عدم رفع تخلف توسط مالک یا مالکان در زمان مقرر با تکرار تخلف، شرکت نسبت به ابطال پروانه بهره برداری چاه با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام می نماید. در صورت وجود تخلف در زمان تمدید پروانه و عدم رفع آن در ظرف (45) روز پس از اعلام شرکت ضمن عدم تمدید پروانه بهره برداری ، شرکت بر اساس قوانین و مقررات مربوط به چاه فاقد پروانه اقدام لازم را به عمل می آورد. در صورت اعتراض مالک یا مالکان موضوع به کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی موضوع ماده (14) برای رسیدگی واقدام قانونی ارجاع می شود.                                                                                                                                             
تبصره 2- مصادیق تخلف که در پروانه بهربرداری درج می شودعبارتنداز:
1- نصب منصوبات غیرمجاز
2- اضافه برداشت ازمفادپروانه
3- عدم نصب ویا حذف ودستکاری کنتورهوشمندحجمی
4- کف شکنی ،جابجایی ولایروبی بدون مجوز شرکت
5- انتقال آب به اراضی غیرآبخوراولیه چاه
6- تغییرنوع کاربری مصرف
7- فعال نبودن آبیاری تحت فشار
ماده 7- مصادیق اضراربه دیگران وعموم به شرح زیربوده واحراز آنها به عهده کمیسیون می باشد.
الف – عدم رعایت حریم کمی وکیفی منابع آب مجاورمانندچاه،چشمه،قنات ورودخانه.
ب- تداوم بهره برداری ازچاه ،برای تامین نیازهای آب شرب فعلی وآتی وصنعتی فعلی ومصوب آتی اضرارداشته باشد.
پ – تداوم بهره برداری از چاه در دشت های فاقد ظرفیت آبی موجب استمرار افت کمی و کیفی و تشدید بحران شود.
ت- تداوم بهره برداری از چاه موجب ایجاد پدیده های نشست زمین وفروچاله شود.
ث – تداوم بهره برداری از چاه موجب افت کیفی آب (بیولوژیک،فیزیکی و شیمیایی)و پیش روی آب شور به سمت آب شیرین شود.
ماده 8 – شرکت موظف است با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان،با استفاده از نتایج مطالعات کلیه دشت های آزاد و ممنوعه، رعایت آیین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی موضوع تصویب نامه شماره 6806/ت15700 ه مورخ 26/6/1375 و بند الف ماده (140) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- و در نظر گرفتن بهره برداری های مجاز فعلی و برنامه های توسعه منابع آب آتی نسبت به تعیین ظرفیت آب زیر زمینی قابل تخصیص دشت اقدام و پس از تایید میزان آن توسط وزارت نیرو به کمیسیون و واحد های ذیربط ابلاغ نماید.
ماده 9 – وزارت نیرو مکلف است نحوه تعیین میزان آبدهی هر چاه را با توجه به ظرفیت آب زیر زمینی و مقدار حجم آب قابل تخصیص با لحاظ اجرای آبیاری تحت فشار و رعایت الگوی مصرف بهینه موضوع تصویب نامه شماره 6806/ت 15700 ه مورخ 1375/6/26در چارچوب دستورالعملی مشخص وظرف سه ماه به شرکتها ابلاغ نماید . ماده 10 – چاه های آب کشاورزی فاقد پروانه که بر اساس دستور قضایی و قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (24) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب – مصوب 1363 –تا زمان لازم الاجرا شدن قانون پر و مسلوب المنفعه شده اند مشمول این آیین نامه نمی شوند
ماده 11 – وزارت نیرو مکلف است در اجرای تبصره (1) قانون، برنامه اجرایی نصب کنتورهای هوشمند حجمی را در مدت زمان مقرر در قانون و با اولویت دشت های ممنوعه،با هزینه مالکین چاه ها اجرا نماید.
ماده 12- شرکت در اجرای تبصره (4) قانون و ماده (13) قانون توزیع عادلانه آب- مصوب 1361 – و آیین نامه های مربوط نسبت به صدور مجوز فعالیت و کارت تردد برای دستگاههای حفاری اقدام نماید.
تبصره 1- تخلفات مالکین دستگاه های حفاری مطابق بند ه ماده ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
تبصره 2- رسیدگی به اعتراض مالکین دستگاه های حفاری به عهده کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی موضوع ماده (14) این آیین نامه خواهد بود.
تبصره 3- نحوه نظارت ،ساماندهی و شرایط احراز و ضوابط مرتبط با اسناد مثبته مالکیت دستگاه حفاری ، روند رسیدگی به درخواست مالکین و سایر شروط مرتبط با صدور مجوز فعالیت و کارت تردد به پیشنهاد شرکت مادر و پس از تصویب وزیر نیرو به شرکت ابلاغ می شود.
ماده 13- کف شکنی چاه های مجاز و فعال کشاورزی که دچار کاهش فاحش آبدهی حداقل به میزان شصت درصد آبدهی مجاز مندرج در پروانه و یا خشک شده اند و صاحبان آنها حداکثر پنج سال پس از خشک شدن و یا کاهش فاحش آبدهی به شرکت مراجعه نمایند تا سقف مجاز کف شکنی دشت و صرفاً در آبرفت مجاز است .جابجایی چاه هایی که مواجه با کاهش فاحش آبدهی گردیده اند و یا خشک شده انددر اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط مندرج در ماده (11) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 – و تبصره های ذیل آن ،صرفاً در آبخوان آبرفتی و تا سقف مجاز کف شکنی در دشت ،با تشخیص کمیسیون بلامانع می باشد.
ماده14-جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون و قانون توزیع عادلانه آب- مصوب 1361- کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی با ترتیب مقرر در تبصره (5) قانون و با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف یک نفرمتخصص فنی آب با حداقل مدرک کارشناسی باگرایش آبهای زیرزمینی ویازمین شناسی وحداقل ده سال سابقه مفیددرحفاظت یا مطالعات آبهای زیرزمینی که عضو کمیسیون نباشد،با حکم مدیر عامل شرکت.
ب- یکنفر متخصص فنی آب و خاک با حداقل مدرک کارشناسی باگرایش آبیاری و زهکشی و حداقل ده سال سابقه مفید که عضو کمیسیون نباشد،با حکم رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مربوط
پ – یکنفر قاضی با حکم رییس قوه قضائیه
تبصره 1- دبیرخانه کمیسیون موضوع این ماده در شرکت مستقر بوده و دبیر آن به انتخاب و با حکم مدیر عامل شرکت از بین مدیران با سابقه مرتبط منصوب می شود.
تبصره 2- وظایف دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی موضوع این ماده به شرح زیر است: الف- ثبت شکایت پس از ارایه آن (تسلیم شکایت)
ب- دریافت شکایت
پ – ارجاع شکایت به اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی موضوع ماده (14) این آئین نامه برای بررسی اولیه
ت – کنترل اسناد و مستندات و تهیه گزارش لازم برای طرح در کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی موضوع ماده (14) این آئین نامه
ث – اعلام و ابلاغ رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی موضوع ماده (14) این آئین نامه به شاکی
ج – تهیه لایحه دفاعیه از رای کمیسیون در موارد تجدیدنظر خواهی شاکی از دیوان عدالت اداری.
چ – انجام مکاتبات ضروری و امور دبیرخانه ای
ماده 15- شاکی مکلف است شکایت کتبی خود را با رعایت ترتیبات مقرر در دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت نیرو در خصوص تشکیل پرونده ،تسلیم مدارک به کمیسیون ،چگونگی ثبت و بایگانی پرونده های واصله راساً و به طور مستقیم یا توسط نماینده قانونی خود به دبیرخانه ارایه کند و دبیرخانه آن را ثبت نماید.
تبصره آن دسته از پرونده هایی که از سوی مراجع ذیصلاح قضایی و غیر قضایی به کمیسیون رسیدگی به امورهای آب های زیر زمینی موضوع ماده (14) این آیین نامه احاله می شود از ترتیبات مقرر در این ماده مستثنی می باشند.
ماده 16 – دبیرخانه موظف است پس از وصول مدارک لازم از شاکی،گزارش مربوط را تهیه و برای اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی موضوع ماده (14)این آیین نامه ارسال نماید.
ماده 17- نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان در کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی موضوع ماده (14) این آیین نامه ضمن بررسی مستندات و گزارش ارسالی از سوی دبیرخانه،نظر کارشناسی خود را ظرف (20) روز برای دبیرخانه ارسال می نمایند تا دبیرخانه ضمن ارسال گزارش و نظرات یاد شده برای قاضی عضو کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی موضوع ماده (14) این آیین نامه، پرونده شکایت را در نوبت طرح در کمیسیون یاد شده قرار دهد.
ماده 18- پس از تشکیل کمیسیون رسیدگی به امور آب زیر زمینی موضوع ماده (14)این آیین نامه با حضور کلیه اعضاء رای لازم بالحاظ نظرات کارشناسی دو عضو دیگر توسط قاضی کمیسیون یاد شده صادر و دبیرخانه رای صادره را به شاکی ابلاغ می نماید.
تبصره رای کمیسیون رسیدگی به امور آب زیر زمینی موضوع ماده (14) این آیین نامه ظرف (20)روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می باشد.
ماده 19-شورای تامین هر استان یا شهرستان همکاری لازم را دراجرای قانون و قانون توزیع عادلانه آب – مصوب 1361 – بنا به درخواست شرکت به عمل می آورند.
ماده 20 – چاه های آب فعال فاقد پروانه که در اجرای قانون و این آیین نامه واجد شرایط پروانه بهره برداری تشخیص داده نمی شوند مشمول سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه اجرایی آن می باشند.
ماده 21 – دستور العمل های اجرای مورد نیاز این آیین نامه توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ابلاغ خواهند شد.
 

 

تماس با ما

ادرس 1:تهران،خیابان فاطمی،بین سیندخت وجمال زاده،پلاک 236 - معاونت آبزی پروری (میز مشترک سازمان شیلات ایران واتحادیه) ادرس 2:تهران میدان میوه و تره بار پیروزی غرف 81-82
02188904808
02166943293
09111931764
info@sardabi.ir

آخرین اخبار

1403/02/16 10:00
ميزان تخم چشم زده وارداتی ماهیان سردآبی- قزل الا تاریخ : 1403/02/16
1403/02/16 11:00
درخواست اتحاديه براي خريد تضميني و حمايتي ماهي قزل الا با توجه به كاهش شديد قيمت ابزيان
1403/02/16 12:00
درخواست حل مشكل حرايم جهت توسعه و افزايش ظرفيت مزارع سردابي -قزل الا
1403/02/14 10:00
تعيين تكليف پرداختي چاههاي كشاورزي بابت اب برداشتي در لايحه بودجه سال 1403 -اين قانون شامل مزارع ابزي پروري خصوصا سردابي و قزل الا ميشود
1402/10/14 10:00
امار واردات و توليد قابل تاييد تخم چشم زده تا تاريخ14 ديماه 1402
1402/09/13 10:00
هفتمين نمايشگاه بين المللي شيلات و آبزيان ماهيگيري غذاهاي دريايي و صنايع وابسته
1402/09/04 10:00
امار واردات تخم چشم زده ماهي قزل الا تا پايان آبان ماه 1402
1402/08/02 10:00
درخواست عودت مابه تفاوت قيمت تخم چشم زده و قطع موقت واردات تا تعيين قيمت تخم چشم زده
1402/07/19 10:00
امار صادرات قزل الا - سالمون شش ماهه اول سال 1402
1402/07/19 11:00
امار واردات تخم چشم زده منتهي به 18 مهرماه 1402

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

3.77M
31.33K
2397
2397
34.78K

تاریخ و زمان

دوشنبه 1 مرداد 1403
Monday 22 July 2024