اساسنامه اتحادیه شرکت‌های تعاونی

اساسنامه اتحادیه شرکت‌های تعاونی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (( قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران)) در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/02/1393 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 14499/31 مورخ 05/03/1393 ریاست مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، با عنایت به این موضوع اساسنامه اصلاح شده جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می‌گردد.
بسمه تعالی اساسنامه اتحادیه شرکت‌های تعاونی
 
فصل اول :
کلیات ماده 1- نام: اتحادیه ................................................................. که در این اساسنامه به اختصار «اتحادیه» نامیده می‌شود. ماده 2- اهداف اتحادیه : ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی. کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی ............................................. ............................................... ماده 3- موضوع فعالیت : ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونیهای عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات‌مورد نیاز اعضا آنها و گسترش تعلیمات تعاونی. ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی‌های عضو و کمک به جمع‌آوری آمار و اطلاعات و گزارشات ‌اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود. کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی. ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی‌ مورد نیاز تعاونی‌های عضو. تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و و فروش و صادرات و واردات و عرضه تولیدات اتحادیه و تعاونیهای عضو. ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضا در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد‌نیاز تعاونی‌ها. نظارت بر التزام تعاونیهای موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط. حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضا تعاونیها. ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی و انجام سایر فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز تعاونیهای عضو. سرمایه گذاری در مؤسسات خدماتی و تولیدی و نهادهای اقتصادی با اولویت تعاونی ها و اقدام به خرید سهام کارخانجات و مؤسسات دولتی و غیردولتی. برگزاری نمایشگاه و یا مشارکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی. ..................................................................... ................................................................. ................................................................. ماده 4- حوزه عملیات اتحادیه: ...................................................... ماده 5- مدت اتحادیه از تاریخ تأسیس ................................... است. ماده 6- مرکز اصلی و نشانی اتحادیه ........................... خیابان .............................. کوی.................. پلاک................... تلفن.................. است. هیأت مدیره می‌تواند اقدام به ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور نموده و یا در صورت لزوم در مورد تغییر آن اقدام کند. در این صورت می‌بایست موضوع را به مرجع ثبت اتحادیه اعلام تا نسبت به ثبت آگهی آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی اقدام گردد. نسخه‌ای از آگهی مزبور باید به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال گردد. ماده 7- سرمایه اتحادیه مبلغ .......................... ریال است که به .................... سهم .......................... ریالی تقسیم گردیده است و مبلغ .................. ریال آن نقداً توسط اعضا پرداخت شده و مبلغ ....................... ریال آن در تعهد اعضا می باشد. تبصره1: نخستین سهم خریداری از اتحادیه نقدی است و اعضا مکلفند وجه سهام تعهدی را به اقساط حداکثر دو ساله پرداخت نمایند. تبصره2: حداکثر سهم خریداری هر عضو نباید از 30 درصد کل سرمایه اتحادیه تجاوز نماید. ماده 8- سهام اتحادیه با نام و غیرقابل تقسیم است و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت واجد شرایط جدید با موافقت هیأت مدیره و براساس مقررات این اساسنامه مجاز می‌باشد. ماده 9- اتحادیه ظرف مدت یکسال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه به هر یک از اعضا به میزان سهامی که خریداری نموده‌اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود. تبصره 1: ورقه سهم باید متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام اتحادیه و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی هر سهم و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آنست، در آن درج و به امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدیره برسد. مادام که اوراق سهام صادر نشده است، اتحادیه باید به اعضا گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد، مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است تحویل نماید. تبصره : نام و نشانی و تعداد سهام هریک از اعضا و مواد نقل و انتقال باید در دفتر سهام اتحادیه به ثبت برسد.
فصل دوم-
مقررات مربوط به عضویت : ماده 10- عضویت اتحادیه برای تعاونی‌های مشروحه زیر آزاد است : موضوع فعالیت تعاونی متناسب با موضوع فعالیت اتحادیه باشد. عدم ممنوعیت قانونی. عدم عضویت همزمان در اتحادیه تعاونی مشابه ................................ تبصره 1: مدارک مشروحه زیر توسط تعاونی بایستی به اتحادیه تسلیم گردد : الف – درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه اتحادیه ب – نسخه‌ای از آخرین آگهی تغییرات ثبتی مبنی بر انتخاب هیأت مدیره و دارندگان امضاهای مجاز. ج – خرید حداقل ............ سهم از سهام اتحادیه که یک سهم آن الزاماً بایستی نقدی باشد. د – ارائه صورت جلسه مجمع عمومی عادی مبنی بر تصویب عضویت در اتحادیه. تبصره 2: احراز شرایط داوطلبان عضویت بر عهده هیأت مدیره اتحادیه می‌باشد و احراز شرایط داوطلبان عضویت در اتحادیه در شرف تأسیس قبل از انتخاب اولین هیأت مدیره برعهده هیأت مؤسس اتحادیه می‌باشد. ماده 11- مسئولیت مالی اعضای اتحادیه محدود به میزان سهم آنان می‌باشد. ماده 12- اتحادیه می‌تواند طلب خود را از عضو با اخطار کتبی مطالبه نماید و در صورت وصول نشدن و سپری شدن 30 روز از تاریخ اخطار نامه، از کل مطالبات وی از اتحادیه و در صورت عدم تکافو از بهای سهام وی برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند اتحادیه برای وصول طلب خود به عضو بدهکار مراجعه خواهد کرد. ماده 13- خروج از اتحادیه اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد. ماده 14- در موارد زیر عضو از اتحادیه اخراج می‌شود : از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این اساسنامه. رعایت نکردن مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو بار اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم. ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی اتحادیه شود و عضو نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نماید یا انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار اتحادیه لطمه وارد کند و یا با آن رقابتی ناسالم نماید. تبصره: تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود. ماده 15- در صورت لغو عضویت به سبب استعفا، انحلال و اخراج، ارزش سهام وی بر اساس ارزش روز محاسبه و پس از کسر بدهی عضو به اتحادیه ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد. ماده 16- در صورت بروز اختلاف بین اعضا و اتحادیه و یا اتحادیه با تعاونی‌های دیگر، موضوع اختلاف برای داوری به مرکز داوری اتاق تعاون مربوط ارجاع میشود.
فصل سوم –
ارکان اتحادیه : ماده 17- ارکان اتحادیه عبارتست از : مجمع عمومی 2- هیأت مدیره 3- هیأت بازرسی مجمع عمومی : ماده 18- مجامع عمومی اتحادیه به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل خواهد شد. چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه مطابق با آئین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاون) خواهد بود. تبصره1 : دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق ............ انجام میگیرد. (دعوت از مجامع و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه های کثیرالانتشار ، پست سفارشی یا دیگر روشهای قابل اثبات صورت می‌گیرد) . تبصره 2 : هر شرکت تعاونی عضو صرف نظر از تعداد سهامی که دارد در مجمع عمومی فقط یک رای خواهد داشت لکن اتحادیه‌های عضو با هر میزان سهام به تعداد تعاونی‌های عضو خود حق اعمال رأی دارند. هیأت مدیره : ماده 19- اداره امور اتحادیه برعهده هیأت‌ مدیره‌ای مرکب از............نفر(سه/ پنج / هفت) عضو اصلی و به ترتیب ........... نفر(دو/ سه / چهار) عضو علی‌البدل است که از بین اعضا برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل در یک نوبت به عمل می‌آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی‌البدل محسوب می‌شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است. تبصره 1: هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌کند. تبصره 2: در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره، یکی از اعضای علی‌البدل به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشین وی در هیأت مدیره می‌گردد. غیبت غیرموجه مکرر به مواردی اطلاق می‌شود که عضو هیأت مدیره، علیرغم اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیرمتوالی طی یک سال در جلسات هیأت مدیره حاضر نشود. تبصره 3: در مواردی که هیأت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختیار دارد از میان مدیران یا نمایندگان تعاونی‌های عضو اتحادیه، تعداد لازم را موقتاً حداکثر برای مدت پنج ماه انتصاب نماید. تبصره 4 : اعضای هیأت‌ مدیره می‌توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت‌ مدیره از محل دیگری حقوق می‌گیرد در اتحادیه مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می‌کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت ‌مدیره و پاداش آنان و موارد استثنا به موجب دستورالعملی است که به تأیید مجمع عمومی می‌رسد. ماده 20- پس از انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره در صورتی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیأت مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیأت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در اتحادیه ادامه داده و مسئولیت اداره امور اتحادیه را بر عهده خواهد داشت. ماده 21- هیأت مدیره مکلف است جهت مدیریت اتحادیه و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیأت مدیره فرد واجد شرایطی را برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل اتحادیه انتخاب کند که زیرنظر هیأت مدیره انجام وظیفه نماید. تبصره : انتخاب مدیرعامل برای مدت سه سال مانع از عزل وی در اثنای این مدت نخواهد بود. ماده 22- جلسات هیأت مدیره حداقل هر دو هفته یکبار بنا به دعوت رئیس هیأت مدیره و یا مدیرعامل یا اکثریت هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیأت مدیره تشکیل و رسمیت می‌یابد و برای اتخاذ تصمیم رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیأت مدیره در دفتری به نام دفتر صورت جلسات هیأت مدیره ثبت می‌گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد. تبصره : جلسه فوق‌العاده هیأت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل و در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت کتبی اکثریت اعضای هیأت مدیره تشکیل می‌گردد. ماده 23- هیأت مدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده شده، در سایر موارد و برای تحقق اهداف، موضوع و عملیات اتحادیه با رعایت قوانین و مقررات جاری اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح اتحادیه و اعضا دارای اختیارات لازم جهت اداره امور اتحادیه بوده و منجمله عهده‌دار وظایف زیر است : دعوت مجمع عمومی (عادی – فوق‌العاده). اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و تعیین حدود وظایف و اختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیرعامل. قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و دریافت استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره. نظارت بر مخارج جاری اتحادیه و رسیدگی به حسابها و ارائه به هیأت بازرسی و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه به مجمع عمومی. تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم. تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های داخلی اتحادیه و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب. پیشنهاد حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان، در چارچوب آئین‌نامه مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت تصویب مجمع عمومی عادی تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها با حق توکیل غیر تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی‌های عضو برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت‌ها و اتحادیه‌هائی که اتحادیه در آنها مشارکت یا عضویت دارد. تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره به اتفاق مدیرعامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور اتحادیه. پیشنهاد کاندیدا از میان اعضای تعاونیهای عضو اتحادیه برای عضویت در هیأت مدیره اتحادیه مافوق. انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی اداره امور اتحادیه برعهده هیأت مدیره گذارده شده است. ماده 24- هیأت مدیره نماینده قانونی اتحادیه است و می‌تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل، این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند. مسئولیت هیأت مدیره در مقابل اتحادیه مسئولیت وکیل است در مقابل موکل. ماده 25- معاملات اتحادیه با هر یک از اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرسان تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که در چارچوب دستورالعمل‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی عادی اتحادیه می‌رسد. ماده 26- هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچیک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت مدیره، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد، هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض کند. ماده 27- تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیأت مدیره سابق به هیأت مدیره بعدی باید حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از تاریخ قبولی سمت هیأت مدیره و تأیید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حساب‌ها و موجودی‌های اتحادیه به هیأت مدیره جدید، تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتها، ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود. تبصره 1: هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف سه روز از تاریخ برگزاری مجمع، سه نسخه مصدق از صورتجلسه تنظیمی و مدارک و مستندات مربوطه را به همراه آگهی دعوت مجمع عمومی (و در صورتی که مجمع برگزار شده نوبت دوم یا سوم بوده، آگهی دعوت نوبت‌های قبلی و صورتجلسه مربوطه) را جهت بررسی و تطبیق با مقررات به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند. تبصره 2: شروع تصدی مشروط به این است که دوره قبلی خاتمه یافته باشد، بعد از قانونی شدن شروع تصدی زمانی که ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نشده هیأت مدیره جدید می‌تواند اختیارات محدودی را به هیأت مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیأت مدیره جدید باشد. ماده 28- مراتب نقل و انتقال باید در صورت مجلسی منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیأت مدیره سابق و اعضای هیأت مدیره جدید و هیأت بازرسی اتحادیه برسد. صورت مجلس مذکور باید جزو اسناد اتحادیه نگهداری شود. تبصره: در صورتی که اعضای هیأت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننمایند به عنوان متصرف غیر مجاز در اموال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می‌گیرند. ماده 29- استعفای هریک از اعضای هیأت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایفی که به وی محول شده است نخواهد بود. ماده 30- هیچیک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان/ یا مدیرعامل اتحادیه نمی‌توانند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیأت مدیره اتحادیه دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند. ماده 31- اعضای هیأت ‌مدیره، مدیرعامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند: ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونی‌های متشکل از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت) نداشتن منع قانونی و محجور نبودن عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد عدم سابقه محکومیت به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر عضویت در یکی از تعاونی‌های عضو اتحادیه ویژه کاندیداهای سمت هیأت مدیره تبصره: داوطلبان عضویت در سمت هیأت مدیره و یا بازرس اتحادیه می‌بایست به همراه درخواست ثبت نام خود موافقت کتبی حداقل یکی از تعاونی‌های عضو اتحادیه مبنی بر پیشنهاد کاندیداتوری آنها را ارائه نمایند. 3- بازرسی : ماده 32- مجمع عمومی عادی سه نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی را برای مدت یک سال مالی به عنوان هیأت بازرسی انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همزمان با انتخاب بازرسان اصلی یک نفر بعنوان بازرس علی‌البدل انتخاب می‌شوند. تبصره 1: شرکت‌های عضو که بعنوان بازرس اتحادیه انتخاب می‌شوند مشمول شرایط مقرر در تبصره یک ماده 19 اساسنامه می‌باشند. تبصره 2: درصورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای هریک از بازرسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است ظرف مدت ده روز بازرس علی‌البدل را برای بقیه مدت دعوت نماید. تبصره 3: حق‌الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد. تبصره 4: تا زمانی که بازرس جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده است بازرس قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را بعهده دارد. ماده 33- وظایف هیأت بازرسی اتحادیه بشرح زیر است : 1- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور اتحادیه و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط. 2- رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد و صورتهای مالی شخصاً و یا درصورت لزوم با استفاده از کارشناس که در اینصورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی برعهده اتحادیه خواهد بود. 3- رسیدگی به شکایات اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط. 4- تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور اتحادیه به هیأت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص. 5- نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی اتحادیه و مراجع ذیربط. تبصره 1: هیأت بازرسی موظف است گزارش جامعی راجع به وضع اتحادیه به مجمع عمومی عادی تسلیم کند گزارش هیأت باید لااقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه اعضا در مرکز اتحادیه آماده باشد. تبصره 2: بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور اتحادیه را نداشته ولی میتوانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری اتحادیه اظهار دارند. ماده 34- درصورتیکه هریک از بازرسان تشخیص دهد که هیأت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفاتی گردیده است و به تذکرات ترتیب اثر نمی دهند مکلف است از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنماید.
 
 

تماس با ما

ادرس 1:تهران،خیابان فاطمی،بین سیندخت وجمال زاده،پلاک 236 - معاونت آبزی پروری (میز مشترک سازمان شیلات ایران واتحادیه) ادرس 2:تهران میدان میوه و تره بار پیروزی غرف 81-82
02188904808
02166943293
09111931764
info@sardabi.ir

آخرین اخبار

1403/02/16 10:00
ميزان تخم چشم زده وارداتی ماهیان سردآبی- قزل الا تاریخ : 1403/02/16
1403/02/16 11:00
درخواست اتحاديه براي خريد تضميني و حمايتي ماهي قزل الا با توجه به كاهش شديد قيمت ابزيان
1403/02/16 12:00
درخواست حل مشكل حرايم جهت توسعه و افزايش ظرفيت مزارع سردابي -قزل الا
1403/02/14 10:00
تعيين تكليف پرداختي چاههاي كشاورزي بابت اب برداشتي در لايحه بودجه سال 1403 -اين قانون شامل مزارع ابزي پروري خصوصا سردابي و قزل الا ميشود
1402/10/14 10:00
امار واردات و توليد قابل تاييد تخم چشم زده تا تاريخ14 ديماه 1402
1402/09/13 10:00
هفتمين نمايشگاه بين المللي شيلات و آبزيان ماهيگيري غذاهاي دريايي و صنايع وابسته
1402/09/04 10:00
امار واردات تخم چشم زده ماهي قزل الا تا پايان آبان ماه 1402
1402/08/02 10:00
درخواست عودت مابه تفاوت قيمت تخم چشم زده و قطع موقت واردات تا تعيين قيمت تخم چشم زده
1402/07/19 10:00
امار صادرات قزل الا - سالمون شش ماهه اول سال 1402
1402/07/19 11:00
امار واردات تخم چشم زده منتهي به 18 مهرماه 1402

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

3.66M
30.49K
905
7.35K
24.58K

تاریخ و زمان

شنبه 26 خرداد 1403
Saturday 15 June 2024