١٩ نکته کلیدي سنوات یا مزایاي پایان کار

١٩ نکته کلیدي سنوات یا مزایاي پایان کار:
١. معادل ۳۰ روز حقوق پایه + مزایاي مستمر
۲. لزومی ندارد حتماً حداقل یک سال درآن مکان مشغول به کار باشد.
به استناد تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت 1394،" کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان‌کار را به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت نمایند"؛ بنابراین، سنوات به نسبت مدت خدمت کمتر از یکسال هم تعلق می گیرد.
۳. حتماً نباید پایان سال پرداخت شود.
۴. کارگرانی فصلی به نسبت مدت کارکردشان حسب مورد سنوات دریافت می کنند.
۵. پایه سنوات در سال ١۳٩۴ روزانه حداقل ١۰۰۰۰ ریال و حداکثر ١۵۶۰۰ ریال اعلام شده است.
۶. هر مشمول قانون کاري بنا به گروه شغلی از پایه سنوات برخوردار خواهد شد.
٧. سنوات فقط یک بار در سال پرداخت خواهد شد.
٨. مبناي محاسبه سنوات حقوق پایه است.
٩. پسران توجه کنند دوران خدمت سربازي قبل از ورود به کار شامل مزایاي سنوات نمی شود.
١۰. در مواردي خاص طبق اکثر آراء مراجع به کمتر از یک سال هم سنوات تعلق می گیرد.
١١. براي کارگران اخراجی پرداخت حق سنوات موکول به تائیدیه اخراج از سوي مراجع است.
١۲. فواصل خدمات با روزهاي متناوب به صورت پیوسته محاسبه می شود ملاك پرداخت حق سنوات نیست.
١۳. به مزایاي پایان کار مالیات درصورتی که قصد ادامه کار داشته باشدتعلق نمی گیرد ولی در صورتی که قصد ترك کار را داشته باشد تعلق میگیرد.
١۴. اگر مدت زمان کار مثلاً یک سال و چند ماه باشد سنوات به میزان تعداد ماه ها محاسبه می شود. با یک مثال این موضوع را شرح می دهیم.
اگر حقوق ماهانه یک فرد ١۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد و مدت زمان کارکرد ایشان یک سال و سه ماه بوده باشد سنوات به شرح زیر محاسبه می شود:
١۰۰۰۰۰۰۰ × ۳/١۲ = ۲۵۰۰۰۰۰۰
١۰۰۰۰۰۰۰ + ۲۵۰۰۰۰۰ = ١۲۵۰۰۰۰۰
فرمول کلی سنوات:
حقوق پایه+ (مزاياي مستمر) تقسیم بر ۳۶۵ ضربدر کارکرد هرفرد
نکته: لازم به توضیح است کارکرد هر فرد میزان حضور وی در محل کار و یا ابتدای قرارداد وی تا زمان محاسبه می باشد.
١۵. اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانائیهاي جسمی و فکري ناشی از کار کارگر باشد(بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شوراي اسلامی کار ویا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دوماه آخرین حقوق به وي پرداخت نماید.
منظور از حقوق در ۲ ماده فوق یا مبناي محاسبه حق سنوات، در کارگاههائی که طرح طبقه بندي مشاغل دارند مزد گروه و پایه (مزد مبنا) و در واحدهائی که فاقد طرح میباشند مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایاي ثابت پرداختی به تبع شغل) خواهد بود.
١۶. وجوهی که به ماخذ ١۰ درصد پرداختهاي سالیانه به کارگران ذخیره می شود جزو هزینه هاي قابل قبول از نظر ممیز مالیاتی خواهد بود.
١٧. با توجه به بند ۵ ماده ٩١ قانون جدید مالیات مصوب تیرماه ١۳٩۴، حق سنوات چه هرماه پرداخت شود و چه در پایان سال از مالیات بر حقوق معاف است. ولی در قانون قبلی مالیات در صورتی حق سنوات معاف از مالیات بود که در پایان خدمت کارمند پرداخت بشود و در غیر اینصورت مشمول مالیات بود.
پس یادتان باشد که با اجرایی شدن قانون جدید مالیات از ابتدای سال ١۳٩۵، (ماده ٩١ بند ۵) حق سنوات چه هرماه پرداخت شود و چه در پایان سال و یا در پایان خدمت کارمند، از مالیات بر حقوق معاف است. چون در این بند هیچ شرطی برای مشمول بودن ذکر نشده و کلی بیان شده، پس حق سنوات به طور کلی از مالیات بر حقوق معاف شده است.
١٨. کارگري که یک ماه قبل از ترك کار استعفاي خود را کتبابه اطلاع کارفرما برساند، اگر مشمول سنوات باشد مستحق دریافت حق سنوات خواهد شد.
١٩. اگر فردي به دلیل تعطیلی کارگاه اخراج شودکارگرمشمول سنوات مستحق دریافت خواهد بود.
 
 
 

 

تماس با ما

ادرس 1:تهران،خیابان فاطمی،بین سیندخت وجمال زاده،پلاک 236 - معاونت آبزی پروری (میز مشترک سازمان شیلات ایران واتحادیه) ادرس 2:تهران میدان میوه و تره بار پیروزی غرف 81-82
02188904808
02166917390
09111931764
info@sardabi.ir

آخرین اخبار

1401/06/26 10:00
پيگيري پيشنهاد اتحاديه در خصوص ايجاد سامانه ماهيان سردابي ايران- قزل الا
1401/06/26 11:00
پيگيري محاسبه سرمايه در گردش مزارع قزل الا كه بر اساس تخم چشم زده صادر شده- قزل الا ماهي سردابي
1401/06/12 10:00
پيگيري پيشنهادات اتحاديه در خصوص حمايت از بازار و خريد تضميني يا حمايتي قزل الا ماهي سردابي
1401/06/12 11:00
عدم وجود استاندارد و متولي نظارت بر كيفيت خوراك ابزيان و دفتر تغذيه در سازمان شيلات ماهي قزل الا سردابي
1401/06/06 10:00
دوره اموزشي بيمه ابزيان از مبادي توليد- ماهي قزل الا - ماهي سردابي
1401/06/05 10:00
امار واردات تخم چشم زده قزل الا - ماهيان سردابي شهريور 1401
1401/06/02 10:00
دعوت به جلسه براي تشكيل شوراي كفتگوي شيلات و بخش خصوصي -قزل الا سردابي
1401/05/30 10:00
نگراني شديد از واردات موقت و ترانزيت ابزيان پرورشي و اثرات مخرب ان بر توليد و صادرات ابزيان -قزل الا سردابي
1401/05/24 10:00
نامه به وزير جهاد در خصوص وضعيت قزل الا و اثرات سيل اخير
1401/04/31 10:00
اعلام سياستهاي كلي صدور مجوزهاي سازمان شيلات- قزل الا سردابي

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

2.13M
19.83K
2072
2.79K
48.47K

تاریخ و زمان

دوشنبه 11 مهر 1401
Monday 3 October 2022