شرایط زیستی ماهی قزل‌آلا شامل چه مواردی است؟ (بخش دوم)

1397/12/23 10:27

شرایط زیستی ماهی قزل‌آلا شامل چه مواردی است؟
(بخش دوم)

شوری

 یکی از شرایط زیستی ماهی قزل‌آلا شوری مناسب است. شوری عبارت از غلظت یون‌های محلول در آب است و به‌صورت گرم در لیتر (g/I) است. شوری آب‌های داخلی عمدتاً کمتر از 3-2 گرم در لیتر است. بنابراین برای پرورش ماهی قزل‌آلا کاملاً مناسب هستند. سدیم (Na+)، کلرید (Cl+)، منیزیم (Mg+)، کلسیم (Ca+)، پتاسیم (k+)، سولفات (so+) بیکربنات (Hco3-) اصلی‌ترین یون‌های محلول در آب را تشکیل می‌دهند. چون کلر در حدود 55 % از شوری را تشکیل می‌دهد و اندازه‌گیری آن  ساده‌تر است، با تعیین میزان کلر از این رابطه s=1/8066(Cl) میزان شوری را به دست آورد. S  در این رابطه شوری برحسب گرم در لیتر و Cl مقدار کلر برحسب گرم در لیتر است . اگرچه پرورش قزل‌آلا در آب‌هایی تا شوری نزدیک به دریا نیز گزارش‌شده،ولی میزان بقا و رشد در شوری‌های حدود 20 گرم در لیتر کاهش می‌یابد. بنابراین شرایط زیستی ماهی قزل‌آلا  برای حداکثر شوری مجاز در پرورش قزل‌آلا کمتر از 20 گرم در لیتر است.
شرایط زیستی ماهی قزل آلا

کدورت

شرایط زیستی ماهی قزل‌آلا  ازنظر کدورت و تیرگی آب ازجمله عوامل نامطلوب در استخرهای پرورش هست. در سیستم‌های آبراهه‌ای و در یک مکان‌یابی و مدیرت مناسب هیچ‌گونه کدورتی نباید در شرایط زیستی ماهی قزل‌آلا مشاهده شود و به‌طورکلی آب استخرهای پرورشی باید زلال بوده و شفافیت تا کف استخرها تأمین شود.
عوامل اصلی ایجاد کدورت در استخرهای پرورشی عبارت‌اند از:

- گل‌ولای (ذرات رس)

در بعضی از مزارع پرورشی ماهی قزل‌آلا که محل تأمین آب آن‌ها رودخانه است، گل‌ولای و ذرات رس واردشده به استخرهای پرورشی قابل‌مشاهده است. ذرات رس خیلی دیر در محیط آب ته‌نشین می‌شوند و گاهی در حالت‌های سیلابی رودخانه‌ها مقدار آن‌ها به بیش از 20 گرم در لیتر می‌رسد که برای آبزیان بسیار خطرناک و کشنده است. آبزیان در کوتاه‌مدت، قادر به تحمل غلظت‌های کمتر از این مقدار آن‌ها هستند ولی در درازمدت باعث آسیب شدید به آب‌شش‌های ماهی می‌شود. گل‌ولای از طرفی باعث تخریب فیزیکی برانشی می‌شود و زمینه را برای بروز بیماری‌های ثانویه و رشد قارچ‌ها و باکتری‌ها فراهم می‌آورد. ذرات رس ماهی دچار خفگی و مرگ خواهد شد. در حالتی که احتمال بروز سیلاب و گل‌آلودگی در فصولی از سال برای منبع تأمین آب وجود دارد. بنابراین برای اینکه  شرایط زیستی ماهی قزل‌آلا مناسب باشد باید حتماً از حوضچه رسوب‌گیر استفاده شود.

- مواد دفعی آبزیان

مواد دفعی ماهی نیز ازجمله عوامل ایجادکننده تیرگی در استخرهای پرورش قزل‌آلا است.  این مواد دفعی کیفیت شرایط زیستی ماهی قزل‌آلا را کاهش می­دهند. درصورتی‌که طراحی استخرها به‌درستی انجام‌شده باشد و جریان آب به‌اندازه کافی در استخرها برقرار شود. خود شویی استخرها به‌خوبی انجام‌شده و مواد دفعی به خروجی استخرها هدایت می­شوند.در غیر این صورت،مواد در داخل استخر باقی‌مانده و اثرات نامطلوبی را در پرورش بر جای می‌گذارد. ماهیان سرد آبی درصورتی‌که در معرض ذرات جامد معلق با غلظت 5/. تا1 گرم در لیتر به مدت 3 تا 4 ساعت قرار می‌گیرند می‌میرند. غلظت 80 میلی‌گرمی در لیتر حداکثر غلظت توصیه‌شده مواد دفعی است و در غلظت 25 تا80میلی‌گرمی در لیتر تولید خوب تا متوسط آبزیان امکان‌پذیر است ولی غلظت مطلوب مواد دفعی  برای کیفیت  شرایط زیستی ماهی قزل‌آلا  باید کمتر از 25 میلی‌گرم در لیتر باشد.

 زی شناوران گیاهی و جانوری

 زی شناوران گیاهی و جانوری نیز از دیگر عوامل ایجاد کدورت در محیط آبی هستند. سیستم­های متداول پرورش ماهی قزل‌آلا (سیستم آبراهه‌ای) به دلیل جریان آب اهمیت چندانی در ایجاد کدورت ندارند. نقش و اهمیت زی شناوران در محیط‌هایی مانند استخرهای خاکی پرورش قزل‌آلا مشهودتر است.
شرایط زیستی قزل آلا
وجود یون­های کربنات در آب قلیا‌یت نام دارد. یون‌های کربنات باعث افزایش خاصیت تامبونی آب‌شده و با تغییرات pH که معمولاً در طول شبانه‌روز اتفاق می‌افتد مقابله می‌کند. در طول روز در اثر فتوسنتز گیاهان آبزی دی‌اکسید کربن (CO2) از آب خارج‌شده و  pH آب‌ بازی  و در طول شب به دلیل قطع فعالیت فتوسنتزی گیاهان و ادامه فعالیت تنفس موجودات زنده آبزی دی‌اکسید کربن(CO2) آب دائماً افزایش‌یافته و به اسیدی شدن  pH آب منجر می‌شود.
بنابراین آب‌های که قلیایت بیشتر دارند، ذخیره کربناته آب نیز در آن‌ها بیشتر است و کمتر دچار نوسانات pH می­شوند. بین قلیا‌یت و سختی آب نیز ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. PH کمتر دچار نوسانات بطوریکه اگر آنیون‌های تشکیل‌دهنده سختی از نوح کربنات یا بی‌کربنات باشد با افزایش میزان قلیایت سختی آب نیز افزایش می‌یابد مانند آب‌های حاوی سنگ‌های آهکی یا دولومیتی. ولی چنانچه آنیون‌های تشکیل‌دهنده سختی از نوع کربنات یا بی‌کربنات نباشد ، ارتباطی بین سختی و قلیایت آب وجود ندارد برای نمونه می‌توان از آب‌های حاوی مقادیر زیاد سولفات کلسیم (آب‌های سولفاته ) نام برد که علیرغم سختی زیاد ، توانای مقابله با تغییرات PH را ندارد (قلیائی‌ات آن‌ها کم است ). قلیا‌یت مطلوب  شرایط زیستی ماهی قزل‌آلا برای پرورش متراکم 200-100 میلی‌گرم در لیتر بر مبنای کربنات کلسیم است.

سختی

سختی آب عمدتاً مربوط به نمک‌های کلسیم و منیزیم است  و برای شرایط زیستی ماهی قزل‌آلا باید مناسب باشد. سایر فلزات دو ظرفیتی محلول نظیر آهن، مس، روی، و سرب نیز در سختی آب نقش دارند. چون در آب‌های طبیعی مقادیر این فلزات بسیار اندک است، لذا در محاسبه سختی منظور نمی‌شود. معیار اندازه‌گیری غلظت کربنات کلسیم (CaCo3) در آب برحسب میلی‌گرم در لیتر یا قسمت در میلیون (ppm) بیان می­شود. شرایط زیستی ماهی قزل‌آلا  ازنظر سختی مناسب در پرورش 400-10 میلی‌گرم در لیتر کربنات کلسیم است.

دی‌اکسید کربن

غلظت این گاز در جو کم است و به طبع آن در آب‌های طبیعی نیز به مقدار کمی وجود دارد ولی میزان حلالیت دی‌اکسید کربن در آب زیاد است. بطوریکه میزان حلالیت آن در آب حدود 30برابر حلالیت اکسیژن است. این گاز در اثر عمل تنفس موجودات آبزی و اکسیداسیون زیستی مواد آلی در آب منتشر می‌شود و در شرایط متراکم غلظت آن می‌تواند تا چندین برابر حد مجاز در آب افزایش یابد. غلظت مجاز این گاز در پرورش آبزیان 10-0 میلی‌گرم در لیتر است.  برای کیفیت شرایط زیستی ماهی قزل‌آلا این میزان باید کمتر هم باشد. تعیین حد مجاز دی‌اکسید کربن به قلیا‌یت آب نیز بستگی دارد. با افزایش قلیا‌یت، حساسیت ماهی به CO2 کاهش می­یابد.  حد مجاز CO2 برای لارو ماهی قزل‌آلا در قلیا‌یت 5/0 میلی‌گرم در لیتر در حدود 15-10 ppm در قلیا‌یت 5/3 میلی‌گرم در لیتر در حدود 30-15 ppm و 35-30 ppm افزایش می­یابد.
 

ترکیبات نیتروژن دار

 نیتروژن دارای حالت­های مختلفی در آب است و شیمی پیچیده‌ای در محیط‌های آبی دارد. اما مهم‌ترین ترکیبات نیتروژن که در شرایط زیستی ماهی قزل‌آلا اهمیت دارند، عبارت‌اند از گاز نیتروژن یا نیتروژن مولکولی (N2)، آمونیاک(NH3)، آمونیوم (NH4+)، نیتریت (NO2) و نیترات (NO3) که همگی ترکیبات معدنی نیتروژن محسوب می‌شود و فرم آلی نیتروژن آلی نیز در اثر تجربه به آمونیاک تبدیل می‌شود.
 
 

تماس با ما

تهران،خیابان فاطمی،بین سیندخت وجمال زاده،پلاک 236 - معاونت آبزی پروری (میز مشترک سازمان شیلات ایران واتحادیه)
02188904808
02188918962
09111931764
info@sardabi.ir

آخرین اخبار

1398/07/17 16:06
اتحادیه مرکزی ماهیان سردابی کشور ،تخم چشم زده ماهی قزل آلا در انواع مختلف شامل تخم نرمال، تریپلویید، طلایی و سایر انواع تخم دانمارکی آکواسرچ را با کمک شرکت نوین دشت شیلات وارد می‌نماید.
1398/06/23 12:50
اجرای ماده 26 دستورالعمل اجرایی ماده 5 مبنی بر تیه و ابلاغ دستورالعمل مسوولین فنی توسط سازمان نظام مهندسی و کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص مسوولین فنی تولید در واحدهای آبزی پروری
1398/03/06 10:14
جابه جایی و کنترل بهداشتی تخم چشم زده ماهی قزل آلای داخلی
1398/03/06 10:30
نامه مصوبات کمیسیون های مالی مدیریت بهره برداری ذخایر آبزیان
1398/02/11 20:05
فروش جزئی وعمده انواع ماهیان سردآبی شامل قزل آلای رنگین کمان، قزل آلای گوشت نارنجی و سالمون نروژی به صورت تازه و به درخواست مشتریان عزیز آماده و عرضه می گردد.
1398/02/07 17:05
با توجه به حساسیت این دسته از مواد غذایی به ویژه فساد پذیری سریع آن، خرید آبزیان از مراکز مطمئن و مورد تایید بسیار مهم است.
1398/02/04 23:18
برگزاری همایش ملی منابع طبیعی با موضوعات مختلف در شهریور 98
1398/01/24 14:04
فروش ویژه ماهی تازه منجمد شده برای کسب اطلاعت وارد شوید.
1398/01/18 16:17
مزایای پیان کار چگونه آشنا شویم
1398/01/11 10:56
تمهیدات لازم رو قبل از شروع بارندگی برای به حداقل رساندن زیان و ضرر انجام بدید:

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

6.62K
1.18K
1551
4.7K
6.62K

تاریخ و زمان

دوشنبه 25 آذر 1398
Monday 16 December 2019